ACATISTUL SFINŢILOR COSMA ŞI DAMIAN

Publicat de Marius la 14-01-2010

SfCosmaDamian

CONDACUL 1

C

ei aleşi făcători de minuni, răbdătorilor de patimi ai lui Hristos şi doctori prea înţelepţi, care în dar daţi sănătate celor ce sunt în boli, cele de laudă aducem vouă, sprijinitorilor noştri şi ajutătorilor întru necazuri; iar voi, fiind vase alese ale harului vindecaţi rănile noastre cele sufleteşti şi cale trupeşti. Pentru aceasta, slăvind pe Dumnezeu cel minunat întru sfinţii Săi, pe voi cu osârdie vă fericim: Bucuraţi-vă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslăviţilor făcători de minuni!

ICOSUL 1

R

âvnind vieţii celei îngereşti, aţi defăimat cele pământeşti, şi încununându-vă cu nevoinţa muceniei, v-aţi învrednicit să priviţi faţa Domnului puterilor. Deci rugaţi-vă cu sârguinţă pentru noi cei ce alergăm cu sârguinţă către ajutorul vostru şi cele de laudă strigăm vouă:

Bucuraţi-vă, rugători calzi pentru cei ce cinstesc sfântă pomenirea voastră;

Bucuraţi-vă, că voi casa, avuţia şi toate agoniselile părinţilor întru nimic le-aţi socotit;

Bucuraţi-vă, care fără împuţinare vindecaţi pe cei părăsiţi de doctori;

Bucuraţi-vă, cei ce pe cei săraci cu milostenia voastră i-aţi hrănit;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi mângâiat pe cei ce sufereau de îndurarea inimii;

Bucuraţi-vă, cei ce prin curăţie şi cu sfinţenie v-aţi asemănat îngerilor;

Bucuraţi-vă, făclii ale luminii celei dumnezeieşti;

Bucuraţi- vă, oameni cereşti şi îngeri pământeşti;

Bucuraţi-vă, că voi creştinilor le sunteţi scăpare neruşinată;

Bucuraţi-vă, cei ce v-aţi smerit toată viaţa voastră chiar până la suflarea cea de pe urmă întru slujire Domnului;

Bbbucuraţi-vă, primitorii cei prea luminaţi ai harului, vase ale Sfântului Duh;

Bucuraţi-vă, grabnici ajutători ai tuturor celor ce vă cheamă pe voi;

Bucuraţi.vă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!


CONDACUL al 2-lea

V

ăzând bunul Dumnezeu începuturile voastre cele bune şi osârdia voastră cea către buna cinstire, că toate cele pământeşti şi bunurile lumii acesteia întru nimic socotindu-le, întru o necunoscută osteneală aţi petrecut, din dragoste pentru aproapele şi sufletele voastre cu bunele moravuri le-aţi împodobit, v-aţi umplut de Duhul Sfânt, cu raza căruia să ne strălucim şi noi, cereţi-ne de la Hristos Dumnezeu, ca împreună cu voi să-i cântăm Lui: Aliluia!

ICOSUL al 2- lea

C

u înţelegerea adevăratei cunoştinţe de Dumnezeu aţi învăţat pe împăratul cel fără de lege, înţelepţindu-l pe acela cu puterea cuvintelor voastre, prin care cu îndrăzneală aţi propovăduit pe Hristos. Drept aceea lăudând îndrăzneala voastră, srigăm aşa:

Bucuraţi-vă, cei ce nu v-aţi lăsat prinşi de înşelarea împăratului celui nelegiuit;

Bucuraţi-vă, cei ce cu îndrăzneală aţi mărturisit înaintea lui adevărul lui Hristos;

Bucuraţi-vă, cei ce nu v-aţi temut de îndraznirea lui;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi ruşinat adunările celor fără de lege;

Bucuraţi-vă, propovăduitorii cei neînfricaţi ai adevărului;

Bucuraţi-vă, nimicitorii slujirii idoleşti;

Bucuraţi-vă, luptătorii credinţei celei drept slăvitoare;

Bucuraţi-vă, mărturisitorii cei neclintiţi, plini de duhul răbdării şi al râvnei pentru slava lui Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, vestitorii cei fără de tăcere ai poruncilor lui Dumnezeueu;

Bucuraţi-vă, povăţuitorii credincioşi ai cugetării de dumnezeu;

Bucuraţi-vă, solitorii cei de nădejde ai împărăţiei lui Dumnezeu pentru noi;

Bucuraţi-vă, cei ce nu ne părăsiţi pe noi şi nici chiar după moartea voastră;

Bucuraţi-vă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

CONDACUL al 3- lea

C

u puterea celui Preaînalt, dată nouă încă din viaţa cea vremelnică, aţi primit stăpânire de a tămădui minunat toate bolile; iar după moartea voastră mai cu seamă v-a proslăvit Dumnezeu pe voi cu multe faceri de minuni, ca toţi să alergăm către voi rugându-ne pentru tămăduirea de bolile trupeşti, dar mai cu seamă de cele sufleteşti, şi lui Dumnezeu cu mare glas să-i strigăm: Aliluia!

ICOSUL al 3- lea

A

vând moaştele voastre cele mult vindecătoare, ca pe o comoară de mult preţ, ne bucurăm şi cu dragoste lăudând darul tămăduirilor dat vouă de la Dumnezeu, cu mulţumire strigăm:

Bucuraţi-vă, mijlocitorii cei calzi către Dumnezeu pentru noi;

Bucuraţi-vă, cei ce cugetările cele elineşti întru nimic le-aţi socotit;

Bucuraţi-vă, făclii luminoase ale Romei;

Bucuraţi-vă, luminătorii ţărilor întunecate de rătăcirea cea păgânească;

Bucuraţi-vă, povăţuitorii bărbăţiei şi ai rabdării;

Bucuraţi-vă, căci răbdând fără de vină uciderea cu pietre, sfârşit mucenicesc aţi luat;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi pătimit din dragoste pentru Hristos;

Bucuraţi-vă, robii lui Dumnezeu cei ce aţi primit de la Hristos Domnul cununi de biruinţă;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi arătat tuturor minunatul şi preafrumosul chip al smereniei şi al blândeţii;

Bucuraţi-vă, temelia cea neclintită a ortodoxiei;

Bucuraţi-vă, slava cea luminoasă a răbdătorilor de chinuri;

Bucuraţi-vă, frumoşi tămăduitori, care de la nimeni n-aţi luat plată pentru tămăduiri,

Bucuraţi-vă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

CONDACUL al 4-lea

V

iforul cel mare al iuţimii împăratului Carin n-a putut să clintească sufletele voastre, şi când credincioşii v-au ascuns într-o peşteră oarecare de cei ce căutau să vă ia pe voi, de voie aţi stat înaintea ostaşilor strigând: pe noi luaţi-ne, ăcci noi suntem cei pe care îi căutaţi. Deci, înfăşuraţi fiind în lanţuri, aţi fost duşi la Roma. Iar noi sărutând credinţa voastră şi lanţurile, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 4-lea

A

uzind oamenii de la Roma dragostea voastră cea mare către cei suferinzi şi doctorisirea voastră cea minunată de pretutindeni alergau către voi cu credinţă în harul lui Dumnezeu cel aducător de vindecări ce lucra întru voi; şi primind grabnică tămăduire, proslăveau pe Dumnezeu, iar pe voi, tămăduitorii lor cei milostivi vă măreau, învăţându-ne şi pe noi să vă lăudăm aşa:

Bucuraţi-vă, propovăduitorii cei nebiruiţi ai lui Dumnezeu cel adevărat;

Bucuraţi-vă, cei ce cu bună biruinţă aţi luat arma crucii lui Hristos;

Bucuraţi-vă, doctorii cei buni şi grabnici ajutători au celor suferinzi;

Bucuraţi-vă, cei ce tămăduiţi în dar pe toţi cei neputincioşi;

Bucuraţi-vă, cei ce izvorâţi şi acum tămăduiri din belşug;

Bucuraţi-vă, milostivii mângâietori ai celor ce sunt întru nevoi şi întru necazuri;

Bucuraţi-vă, cei ce ne apăraţi în toate înconjurările;

Bucuraţi-vă, ocrotirea cea mântuitoare a celor lipsiţi de ajutor;

Bucuraţi-vă, preaslăvită împodobire a celor drepţi;

Bucuraţi-vă, solirea noastră cea tare;

Bucuraţi-vă, rugătorii cei sârguincioşi către Dumnezeu pentru  noi;

Bucuraţi-vă, grabnici ajutători ai tuturor celor ce vă cheamă pe voi cu credinţă;

Bucuraţi-vă, Cosmo şi Damiane, sfinţilor dictori fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

CONDACUL al 5-lea

P

e calea cea cu dumnezeiască umblare, într-adevăr aţi mers robii lui Hristos, când eraţi duşi în legături la Roma, pentru că nu v-aţi închinat idolilor, ci lui Hristos unuia I-aţi slujit, amare încercări aţi răbdat, sfinţilor; însă toate le-aţi răbdat pentru Hristos cel ce v-a iubit. Drept aceea, minunându-ne de răbdarea cea mare şi de dragostea voastră cea tare către Dumnezeu, împreună cu voi cântăm Lui: Aliluia!

ICOSUL al 5-lea

V

ăzând împăratul că prin puterea lui Hristos s-a tămăduit, laudă Aceluia a dat, iar noi slăvim pe Dumnezeu, vă fericim pe voi, plăcuţii Lui slăviţi, strigând aşa:

Bucuraţi-vă, cei ce aţi iubit cele de sus mai mult decât cele de jos;

Bucuraţi-vă, cei ce pe pământ aţi râvnit vieţii îngereşti;

Bucuraţi-vă, că lepădând mulţimea dumnezeilor, de buna credinţă cea părintească nu v-aţi îndepărtat;

Bucuraţi-vă, că toate avuţiile voastre, după cuvântul Domnului le-aţi împărţit săracilor ca pe Hristos să-l câştigaţi;

Bucuraţi-vă, cei ce pe alţii i-aţi învăţat nu numai cu cuvântul, ci mult mai vârtos cu fapta şi cu rugăciunea neîncetată către Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, cei ce arătaţi şi acum izvorul tămăduirilor cel neîmpuţinat;

Bucuraţi-vă, cei ce ne îmbogăţiţi pe noi cu revărsarea minunilor date vouă de la Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi gătit în voi locaş                          lui Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, grabnică auzire a celor lipsiţi;

Bucuraţi-vă, îngrijirea cea primită a celor necăjiţi;

Bucuraţi-vă, nădejdea cunoscută a celor deznădăjduiţi;

Bucuraţi-vă, grabnică doctorisire a celor ce bolesc;

Bucuraţi-vă, Cosmo şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

CONDACUL al 6- lea

P

ropovăduitori ai numelui lui Hristos fiind în viaţa voastră şi acum mărturisiţi puterea Aceluia prin minunie ce sunt izvorâte de la icona voastră, şi după cum oarecând n-aţitrecut cu vederea credinţa unei femei oarecare, ci, arătându-vă ei în vis, i-aţi dăruit uşurare de boală aşa şi rugăciunile noastre şi glasurile de cântări auziţi-le, o, sfinţilor cei fără de arginţi! Luaţi aminte la credinţa şi dragostra poporului vostru şi acoperământul vostru cel de sus dăruiţi-l celor ce vă laudă pe voi şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 6-lea

R

ăsări-ta ca lumină dreptatea voastră, când ocărâţi la judecata împăratului, aţi zis către el: noi nu tămăduim bolile cu meşteşugul vrăjitoresc, ci cu puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, duppă cum ne-a poruncit Acela zicând: pe cei bolnavi îi vindecaţi, pe cei leproşi îi curăţiţi, în dar aţi luat, în dar să daţi. Drept aceea, minunându-ne de îndrăzneala voastră, vă fericim pe voi cu acestea:

Bucuraţi-vă, cei ce ne-aţi arătat nouă pildă de tărie şi de credinţă;

Bucuraţi-vă, cei ce vă desfătaţi pururi de bucuria raiului;

Bucuraţi-vă, prea înţelepţi semănători ai dreptei credinţe;

Bucuraţi-vă, slăviţii propovăduitori ai dreptei credinţe;

Bucuraţi-vă, dascălilorcare povăţuiţi spre cer;

Bucuraţi-vă, povăţuitorii cei neadormiţi ai vieţuirii celei curate şi fără de prihană;

Bucuraţi-vă, calzi ascultători ai celor ce se roagă vouă;

Bucuraţi-vă, călăuze către mântuire prea alese şi credincioase;

Bucuraţi-vă, povăţuitori buni ai celor ce vor să vieţuiască cu bună credinţă şi plăcut lui Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, solitori de cele bune pentru toţi cei ce cinstesc pomenirea voastră;

Bucuraţi-vă, cei ce cu bine aţi sfârşit alegerea voastră;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi primit de la Stăpânul Hristos cununile dreptăţii;

Bucuraţi-vă, Cosmo şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

CONDACUL al 7-lea

V

rând să descoperiţi puterea lui Hristos Împăratului celui rău credincios, fiind plini de Duh Sfânt aţi zis: fii ruşinat tu, o, Carine, cu dumnezeii tăi! Şi îndată i s-a schimbatblui faţa şi grumazul i s-a sucit, şi se ruga către voi grăind: iată acum văd că sunteţi robii adevăratului Dumnezeu. Deci vă rog pe voi ca după cum vindecaţi pe alţii, aşa tămăduiţi-mă şi pe mine, ca şi eu împreună cu voi să cânt lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 7-lea

M

inunaţilor rugători pentru noi, tămăduitorii sufletelor şi trupurilor noastre şi mijlocitorii mântuirii veşnice, cu inimă mulţumitoare, cântând cântare de laudă lui Dumnezeu cel ce ne-a dăruit nouă astfel de mari făcători de minuni, aducem şi vpuă laudele acestea:

Bucuraţi-vă, cei ce aţi mirat mirarea voastră pe îngeri;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi luminat pe toţi cu strălucirea minunilor voastre;

Bucuraţi-vă, vindecători grabnici şi fără de plată de toate durerile;

Bucuraţi-vă, cei ce prin spirjineala voastră tămăduiţi pe cei slăbănogiţi;

Bucuraţi-vă, cei ce ne însănătoşiţi din bolile cele de nevindecat;

Bucuraţi-vă, cei ce cu vrednicie aţi săvârşit nevoinţa pământească a vieţuirii voastre;

Bucuraţi-vă, cei ce mijlociţi pururi în faţa lui Dumnezeu pentru noi cei goliţi de fapte bune;

Bucuraţi-vă, că pe toţi cei credincioşi şi luminaţi cu strălucirea înţelepciunii celei date vouă de la Domnul;

Bucuraţi-vă, rugătorii prea minunaţi pentru noi şi sprijinitorii noştri;

Bucuraţi-vă, viteji răbdători de patimi ai lui Hristos;

Bbucuraţi-vă, cei ce aţi sfinţit pământul cu sângiuirile voastre;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi vădit nebunia idolească;

Bucuraţi-vă, Cosmo şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

CONDACUL al 8-lea

V

ăzând vieţuirea voastră cea străină de lume , să ne înstrăinăm şi noi de deşertăciunea aceleia, şi mintea la ceruri ridicându-o, să strigăm către voi, sfinţilor cei fără de arginţi; potoliţi durerile izvorând vindecări pline de dar tuturor celor ce aleargă cu osârdie spre ajutorul vostru şi strigă lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 8-lea

T

oată viaţa voastră  cea de pe pământ umplând-o de dragoste către Dumnezeu şi aproapele, sfinţilor doctori fără de arginţi, Cosmo şi Damiane, şi acum vă arătaţi grabnici ajutători tuturor celor ce vă cheamă cu credinţă, nu numai celor ce aleargă aproape la sfintele voastre moaşte, ci şi celor ce sunt departe izvorâţi tămăduiri. Întru aceasta vă aducem laudele acestea:

Bucuraţi-vă, cei ce aţi slujit cu credinţă unui Dumnezeu, Celui slăvit în Treime;

Bucuraţi-vă, cei ce prea înţelept aţi ales singurul lucru ce este spre trebuinţă;

Bucuraţi-vă, că în osteneală fără de oboseală şi întru nevoinţă zilele şi nopţile voastre fără nici o trândăvie le-aţi petrecut;

Bucuraţi-vă, că prpntr-o astfel de viaţă a voastră strâmtorată şi cu scârbe, slava lui Dumnezeu aţi înmulţit-o printre oameni;

Bucuraţi-vă, ucenicii cei viteji ai lui Hristos;
bucuraţi-vă, că învăţători şi făcători ai poruncilor lui Hristos v-aţi arătat;

Bucuraţi-vă, că voi cu numele celor mari sunteţi numiţi întru Împărăţia cerurilor;

Bucuraţi-vă, căci cu slava lui Hristos toată lumea o aţi strălucit;

Bucuraţi-vă, căci cu patima voastră aţi luat nepătimirea;

Bucuraţi-vă, că voi cu moartea de mucenici nemurirea v-aţi agonisit;

Bucuraţi-vă, cei proslăviţi în cer şi pe pământ ca îngerii;

Bucuraţi-vă, că purtând cununi şi acum staţi înaintea lui Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, Cosmo şi Damiane; sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni;

CONDACUL al 9-lea

T

oată firea omenească s-a mirat de strălucirea harului lui Dumnezeu în voi, sfinţilor Cosmo şi Damiane, când nelegiuitul Carin, văzând minunile făcute de voi întru numele Domnului Iisus Hristos, a crezut şi a preaslăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta şi noi slăvind pe Cel ce v-a dat vouă o astfel de putere, cântăm Lui: Aliluia!

ICOSUL al 9-lea

R

itorii cei cu multă faimă nun se pricep îndeajuns să descrie mulţimea dragostei voastre, de care eraţi plini întru Domnul faţă de oameni, sfinţilor plăcuţi lui Dumnezeu. Pentru aceasta din adâncul inimilor noastre strigăm către voi:

Bucuraţi-vă, cei ce aţi slujit Domnului vostru până la moarte;

Bucuraţi-vă, cei ce aprinşi de focul dragostei lui Dumnezeu aţi stins focul jertfelor idoleşti;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi iubit pe aproapele mai mult decât pe voi înşivă;

Bucuraţi-vă, cei ce pe bolnavi şi neputincioşi i-aţi cercetat;

Bucuraţi-vă, cei ce nevoile celor sărmani la-aţi preîntâmpinat;

Bucuraţi-vă, mângâietorii celor întristaţi;

Bucuraţi-vă, sprijinitorii celor deznădăjduiţi;

Bucuraţi-vă, hrănitorii celor orfani;

Bucuraţi-vă, ajutătorii celor suferinzi;

Bucuraţi-vă, slobozitorii celor asupriţi;

Bucuraţi-vă, că sfârşind cu bine alergarea lui Hristos v-aţi înălţat;

Bucuraţi-vă, că întru Împărăţia Lui sălăşluiţi;

Bucuraţi-vă, Cosmo şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

CONDACUL al 10-lea

V

rând să mântuiască pe cei mulţi, arătatu-va Domnul nouă, pe voi făcătorii Săi de minuni. Căci cine nu se va umili văzând compătimirea voastră cea fără de măsură faţă de toţi. Deci cine nu vă va ferici pe voi, căci  nu numai pe oameni îi vindecaţi de neputinţe, ci şi dobitoacele le miluiţi. Nu lepădaţi, deci, şi rugăciunile noastre, ci revărsaţi neînpuţinat peste noi toţi milele voastre cele mari şi bogate, ca să strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 10-lea

Z

iduri sunteţi tuturor celor ce laudă minuunile voastre, o doctori fără de plată şi celor ce aleargă la sprijinul vostru; ziduri şi scuturi sunteţi, care îngrădiţi de toate nevoile pe cei ce cu osârdie vă cheamă întru ajutor. Penrtu aceea şi pe noi ne îngrădiţi de sărăcie, de necazuri şi de boli, rugăndu-ne şi cu căldurăstrigăm către voi:

Bucuraţi-vă, cei ce aţi întrecut întru răbdare tăria adamantelor (diamantelor);

Bucuraţi-vă, cei ce nevinovaţi aţi suferit de la pizma unui iubitor de arginţi;

Bucuraţi-vă, slăviţi sprijinitori întru necazuri;

Bucuraţi-vă, întărirea celor neputincioşi şi obidiţi;

Bucuraţi-vă, îmbogăţitorii prea înduraţi ai celor săraci şi lipsiţi;

Bucuraţi-vă, hrănitorii cei milostivi ai celor flămânzi;

Bucuraţi-vă, prea înţelepţi vindecători ai celorcuprinşi de dureri şi de boli grele;

Bucuraţi-vă, calzi apărători din toate înconjurările necazirilor ai celor ce aleargă către voi cu credinţă;

Bucuraţi-vă, că pomenirea voastră de toţi e slăvită pe pământ;

Bucuraţi-vă, că nnumele voastre sunt scrise în ceruri;

Bucuraţi-vă, că prea slăviţi sunteţi de la Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, Cosmo şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

ICOSUL al 11-lea

C

ântarea cea cu totul de umilinţă, ce se aduce acum de către noi, nu este de ajuns spre lauda preaslăvitelor voastre nevoinţe şi osteneli pe care le-aţi luat în viaţa aceasta asupra voastră; însă îndrăznind, cerem, ca primind rugăciunea noastră cea cu osârdie  şi pe noi să ne izbăviţi din nevoi cu rugăciunile voastre ca să cântăm lui Dumnezeu, cu inimă umilită: Aliluia!

ICOSUL al 11-lea

M

inte strălucitoare de lumină şi cerească aţi arătat oarecând înaintea lui Carin, mustrând rătăcirea aceluia; iar acum prin nestricăciunea moaştelor voastre şi prin mulţimea minunilor, întăriţi dreapta credinţă. Pentru aceasta cu mulţumită srigăm vouă:

Bucuraţi-vă, cei ce aţi propovăduit cuvântul cel ipostatic;

Bucuraţi-vă, cei ce cu bună credinţă aţi surpat puterea idolească;

Bucuraţi-vă, că prin voi s-a călcat slujirea idolilor;

Bucuraţi-vă, că prin voi s-a propovăduit închinarea lui Hristos;

Bucuraţi-vă, preaînţelepţi dascăli ai tuturor faptelor bune;

Bucuraţi-vă, că după ostenelile pământeşti întru locaşuirle cereşti săltaţi;

Bucuraţi-vă, că şi după mutarea voastră nu ne părăsiţi;

Bucuraţi-vă, că tuturor celor ce vă cheamă pe voi cu credinţă le daţi grabnic ajutor;

Bucuraţi-vă, sfinţilor doctori, căci vindecaţi bolile noastre;

Bucuraţi-vă, cei ce nu îndepărtaţi rugăciunile celor credincioşi;

Bucuraţi-vă, cei ce mijlociţi şi pentru noi nevrednicii la scaunul lui Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, Cosmo şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

CONDACUL la 12-lea

H

arul pe care vi l-a dat vouă Domnul Dumnezeu ca să tămăduiţi toate neputinţele cele sufleteşti şi trupeşti, astăzi ne-a adunat, ca să cinstim pomenirea voastră, sfinţilor fără de arginţi, Cosma şi Damiane. Deci, cu cucernicie privind la cinstită icoana voastră şi cu umilinţa inimii căzând înaintea ei, rugăm să ne izbăvim noi toţi de toate relele şi durerile, ca să cântăm toţi lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL al 12-lea

C

ântând minunile voastre, ostenelile şi nevoinţele le lăudăm, fericim sfârşitul mucenicesc, cinstim mijlocirea şi puterea voastră sprijin pentru toţi care cer ajutorul vostru; mărim pe Dumnezeu dătătorul tuturor de bunătate, care ne-a dăruit nouă rugători atât de minunaţi şi cu umilinţă strigăm:

Bucuraţi-vă, cei ce credincios aţi propovăduuit pe Iisus Domnul;

Bucuraţi-vă, martorii viteji ai adevărului Lui;

Bucuraţi-vă, calzi mijlocitori pentru noi la scaunul Lui;

Bucuraţi-vă, doctorii trupurilor noastre cei cu bună îndurare;

Bucuraţi-vă, moştenitorii împărăţiei cerurilor şi ai bunătăţilor celor veşnice;

Bucuraţi-vă, nădejdea noastrăcea tare în Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, cei ce izvorâţi mirul cel bine mirositor al vindecărilor;

Bucuraţi-vă, cei ce îndepărtaţi cu rugăciunile voastre puterea cea rea a patimilor;

Bucuraţi-vă, dătătorii de vindecări şi izvoare de minuni;

Bucuraţi-vă, stâlpii cei purtători de lumină ai Bisericii şi scuturi nemişcate;

Bucuraţi-vă, doimea cea cu chip de lumină a înţelepţilor celor fără de argint;

Bucuraţi-vă, Cosmo şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

CONDACUL al 13-lea

O,

prea minunaţilor doctori fără de arginţi, făcători de minuni, tăinuitori şi slăviţii plăcuţi ai lui Dumnezeu, Cosmo şi Damiane, primiţi aceste rugăciuni ale noastre, care se înalţă cu inimă zdrobită, vindecaţi bolile noastre cele de multe feluri şi prin calda voastră sprijineală cereţi nouă de la Hristos Dumnezeu izbăvire de toate nevoile şi necazurile, iertare grşelilor noastre şi nădejdea cea bină a mântuirii veşnice, ca să ne învrednicim împreună cu voi şi cu toţi sfinţii întru nesfârşiţii veci să cântăm lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru: Aliluia! (se zice de trei ori)

Apoi se zice iarăşi icosul întâi:”Râvnind vieţii celei îngereşti…”, şi condacul întâi: „Cei aleşi făcători de minuni…” şi apoi rugăciunea:


RUGĂCIUNE


C

ătre voi, sfinţilor doctori fără de arginţi şi făcătorilor de minuni, Cosmo şi Damiane, ca spre nişte grabnici ajutători şi calzi rugători pentru mântuirea noastră, noi cei nevrednici plecăm genunchii, alergăm şi căzând cu osârdie strigăm: nu treceţi cu vederea rugăciunea noastră a celor păcătoşi, neputincioşi, căzuţi în multe fărădelegi şi care greşim în toate zilele şi ceasurile.

Rugaţi pe Domnul ca să tindă nouă nevrednicilor robilor Săi milele sale cele mari şi bogate şi să ne izbăvească pe noi de tot necazul şi durerea, căci voi aţi luat de la Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos harul cel neîmpuţinat al tămăduirilor pentru credinţa cea tare, tămăduirea cea fără de plată şi sfârşitul nostru cel mucenicesc. Auziţi-ne pe noi cei ce ne rugăm şi cu mijlocirea voastră cea bine primită cereţi de la Dumnezeu binecuvântare  pentru noi toţi; iarăşi căzând cu sârguinţă ne rugăm: cereţi-ne nouă de la Domnul toate cele folositoare

spre bine în viaţa noastră cea vremelnică, dar mai ales cele ce slujesc spre mântuirrrea cea veşnică, ca să ne învrednicim prin rugăciunile voastre a primi sfârşit creştinesc fără durere, neruşinat, cu pace şi ca să ne izbăvim de toate uneltirile diavoleşti şi de munca de veci; iar ai Împărăţiei Cerurilor, celei fără de sfârşit şi fericite, moştenitori să fim. Aşa, plăcuţilor ai lui Dumnezeu, nu încetaţi rugându-vă pentru noi cei ce alergăm către voi cu credinţă. Că deşi după mulţimea păcatelor noastre, nu suntem vrednici de milostivirea voastră, voi, fiind urmaşi cresincioşi ai iubirii de oameni a lui Dumnezeu, faceţi ca să aducem roade vrednice de pocăinţă şi să ajungem la odihna cea veşnică, lăudând şi binecuvântând pe Domnul şi Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel minunat întru sfinţii Săi, şi pe Preacurata Maica Sa şi sprijinitoarea voastră cea caldă, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Adauga comentariu


3 − 2 =