Acatistul Sfîntului Nectarie Taumaturgul

Publicat de Marius la 14-01-2010

9 NOIEMBRIE

SfNectarieTaumaturgul

Condacul 1

Pe steaua cea nouă şi strălucitoare a Ortodoxiei, pe cel ce este al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudam. Căci slăvit fiind de lucrarea Duhului, izvorăşte tămăduiri şi har bogat. Pentru aceea îi strigăm: Bucură-te, Părinte Nectarie!

Icosul 1

În lume ai trăit arhiereule a lui Hristos, Nectarie, dar ducînd viaţă neprihănită, ai fost om purtător al bucuriilor celor cereşti, ca unul care te-ai arătat drept, cuvios, de Dumnezeu inspirat şi în toate dăruit. Pentru aceasta şi de la noi auzi unele ca acestea:

Bucură-te, cel prin care se înalţă cei credincioşi,
Bucură-te, cel prin care sînt risipiţi cei duşmănoşi,
Bucură-te, vas aurit al înţelepciunii,
Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii,
Bucură-te, locaş al sfinţeniei şi al lucrării cereşti,
Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetaţi îngereşti,
Bucură-te, cel care pe deplin sfînt te-ai arătat,
Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat,
Bucură-te, a credinţei răsplată strălucitoare,
Bucură-te, mijlocitor al harului cucernic şi tare,
Bucură-te, cel prin care Biserica se slăveşte,
Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veseleşte,
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 2-lea

Înţelepciune avînd, Cuvioase, încă din tinereţe ţi-ai luminat sufletul cu raza cea dumnezeiască şi ai urmat strălucirii poruncilor celor sfinte. De aceea, în virtuţi înaintînd, de mic copil ai cîntat lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Mergînd în oraşul Sfîntului Constantin, te-ai arătat îndrumător cu frică de Dumnezeu, şi, hrănindu-te din înţelepciunea cea dumnezeiască, pe cele sfinte le-ai cercetat şi le-ai apărat. De aceea, cei pe care cu cuvîntul tău i-ai umplut de bucurie sfîntă îţi strigă astăzi unele ca acestea:

Bucură-te, viţă a veşniciei,
Bucură-te, nectar al ambroziei,
Bucură-te, că de Mîntuitorul ne-ai fost trimis vindecător luminat,
Bucură-te, că Părinţilor celor din vechime ai urmat,
Bucură-te, piatra cea nouă a zidirii cugetătoare,
Bucură-te, cunună nou împletită a Bisericii drept măritoare,
Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un trandafir proaspăt înflorit,
Bucură-te, cel ce de la Dumnezeu ai fost dăruit,
Bucură-te, steaua cea nouă a credinţei poporului,
Bucură-te, cel ce străluceşti în slava Creatorului,
Bucură-te, bunule chivernisitor al poruncilor cereşti,
Bucură-te, chip al slăvitelor virtuţi îngereşti,
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 3-lea

Slăvita înţelepciune ai căutat-o şi ţi-ai dorit-o din tinereţile tale şi pe Hristos l-ai rugat cu lacrimi fierbinţi ca să te împodobească cu înalta ei frumuseţe. De aceea, Nectarie, cu credinţă şi plecăciune strigi către Domnul: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Sufletul tău s-a bucurat, ca mai demult al marilor Parinţi Vasile şi Grigorie, căci te-ai dus la Atena să dobîndeşti învăţătura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie îţi cîntăm şi noi unele ca acestea:

Bucură-te, fiu al luminii celei cereşti,
Bucură-te, vlăstar al evlaviei celei îngereşti,
Bucură-te, cel ce ai fugit de amăgirile lumeşti,
Bucură-te, că cele spre îndumnezeire n-ai încetat să doreşti,
Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înţelesuri divine,
Bucură-te, cărbune al dumnezeiescului Duh, focul aprins al cugetării creştine,
Bucură-te, cel ce viaţă fară de pată ai trăit,
Bucură-te, cel ce înşelăciunea lui Veliar ai zdrobit,
Bucură-te, cel ce ai deschis uşa sufletului spre iubirea lui Hristos,
Bucură-te, cel în care a înflorit săvîrşirea binelui luminos,
Bucură-te, cel care eşti sprijin tare al celor credincioşi,
Bucură-te, săgeata de mult plîns al celor duşmănoşi,
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 4-lea

Avînd în tine rîvna dumnezeiască a Cuvioşilor Părinţi, fără încetare ţi-ai dorit viaţa cea îngerească. De aceea, ai intrat cu bucurie în Hios în cerescul cin monahal şi pe vrăşmaşul l-ai lăsat păgubit, cîntînd neîncetat: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Strigat-ai către Arhiereul Cel dintru înălţime din toată inima ta, iar El a auzit rugăciunea ta. De aceea, degrabă a liniştit apele mării şi furtuna a potolit. Văzînd acestea, cei care prin rugăciunile tale au fost salvaţi îţi cîntă cu mulţumire unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecător,
Bucură-te, izvor nesecat al minunilor,
Bucură-te, al Bisericii astru cel nou prealuminat,
Bucură-te, că în rîndul Tuturor Sfinţilor ai intrat,
Bucură-te, vas nepreţuit al darurilor cereşti,
Bucură-te, grădină înflorită a fericitelor virtuţi îngereşti,
Bucură-te, cel ce furtuna mării o linişteşti,
Bucură-te, că strigătul hulitorilor îl potoleşti,
Bucură-te, noule ales al lui Hristos,
Bucură-te, al virtuţilor grădinar cuvios,
Bucură-te, iubitorule de viaţa duhovnicească,
Bucură-te, cel ce ai fost răsplătit cu bucuria cerească,
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 5-lea

La fel ca Sfinţii de demult, în aceste vremuri de pe urmă te-ai arătat Ierarh Sfînt şi vrednic de cinstire. Căci viaţa ţi-ai petrecut în acelaşi chip cu ei şi ai săvîrşit minuni, izbăvindu-i din necazuri pe cei care strigă: Aliluia!

Icosul al 5-lea

În ţara Egiptului, ca păstor al Pentapolisului, te-ai arătat cu adevărat Arhiereu întelept, ales şi luminat de Dumnezeu, alergînd spre învăţătura lui Hristos precum odinioară Pavel. De aceea, şi cei credincioşi, cunoscînd virtuţile tale, cu glas de bucurie strigă unele ca acestea:

Bucură-te, a cetăţii mărire,
Bucură-te, a evlaviei fire,
Bucură-te, cel asemenea Cuvioşilor pustiei,
Bucură-te, podoaba cea nouă a preoţiei,
Bucură-te, vas al blîndeţii şi tezaurul iubirii,
Bucură-te, dătătorul păcii şi izvorîtorul milei,
Bucură-te, că Bisericii te-ai arătat strălucitor,
Bucură-te, că celor cuvioşi te arăţi îndrumător,
Bucură-te, chip al trăirii celei neprihănite,
Bucură-te, candelă a dumnezeirii primite,
Bucură-te, că Arhiereu desăvîrşit celor înalte slujeşti,
Bucură-te, cuvîntător neîntrecut al celor dumnezeieşti,
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 6-lea

Văzut-au creştinii din toată Biserica Egiptului că eşti un adevărat păstor al Evangheliei. Pentru aceea, mulţimile credincioşilor ce ascultau cuvîntul învăţăturii tale gîndeau că au dobîndit un nou Sfînt Părinte ce cu putere învaţă. Şi, împreună cu tine, nu încetau să strige Domnului: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Mai apoi, Cuvioase, ai strălucit şi în pămînt elen asemenea unui nou Apostol, luminînd inimile credincioşilor cu focul sfintelor învăţături şi cu razele vieţii tale. Pentru aceasta, fiind şi noi luminaţi de strălucirea ta, îţi strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, luminător al Bisericii Domnului,
Bucură-te, trîmbiţa cea tare a adevărului,
Bucură-te, cel ce ai avut rîvna Apostolilor,
Bucură-te, izvorul harului şi al vindecărilor,
Bucură-te, retor îndumnezeit al cuvintelor vieţii,
Bucură-te, că pline de har sînt omiliile tale, înţeleptule al cetăţii,
Bucură-te, cel ce curăţi sufletele de robia patimilor,
Bucură-te, că potoleşti pornirile inimilor,
Bucură-te, mare învăţător al credincioşilor,
Bucură-te, ascet tare, lui Hristos următor,
Bucură-te, că multe ispite ai îndurat,
Bucură-te, că sufletele spre Hristos le-ai îndreptat,
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 7-lea

Mare între Ierarhi şi înţelept între învăţători, dar şi smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi, Cuvioase. Pentru aceea, ai fost chemat să fii părinte duhovnicesc al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoţească. Cu ei împreună te slăvim şi strigăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Căii dumnezeieşti şi norului duhovnicesc ai urmat, cela ce esti nectar al dreptăţii şi fruct de viaţă sfîntă, iar pe noi, la vreme de strîmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucură cînd îţi cîntă ţie unele ca acestea:
Bucură-te, cărare a bucuriei,
Bucură-te, adiere a veşniciei,
Bucură-te, cel ce izvorăşti apele harului,
Bucură-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului,
Bucură-te, primăvara sfinţeniei ce alungi iarna din gînd,
Bucură-te, strălucire ce luminezi întunericul cel adînc,
Bucură-te, cel ce încurci gîndurile celor păcătoşi,
Bucură-te, cel ce bucuri inima celor credincioşi,
Bucură-te, sprijin al dreptmăritorilor,
Bucură-te, nimicitorul ereziilor,
Bucură-te, căderea defăimătorilor,
Bucură-te, vindecătorul bolnavilor,
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 8-lea

Din mila ta cea mare, Părinte, izvorăsc minuni nemaivăzute care ridică pe cei ce se află în durere. De aceea, fără încetare soseşte la Sfînta ta Mănăstire mulţime de lume cerînd vindecare şi izbăvire din boli şi cîntîndu-ţi ne-ncetat: Aliluia!

Icosul al 8-lea

În insula Eghina, Sfinte, Mănăstirea ta este liman izbăvitor. Aici, sufletele monahiilor le-ai condus duhovniceşte spre mîntuire şi le-ai îndreptat spre Hristos cu înţelepciune. Pentru acestea, neîncetat se vor ruga către tine zicînd:

Bucură-te, a minţii sfîntă lucrare,
Bucură-te, ocean de răbdare,
Bucură-te, chip viu al smereniei,
Bucură-te, tezaur sfînt al curăţiei,
Bucură-te, candelă a purităţii şi chivot al nepătimirii,
Bucură-te, locaş al virtuţilor şi sanctuar al cumpătării,
Bucură-te, că spre Dumnezeu conduci Mănăstirea ta,
Bucură-te, că toată puterea şi rîvna ţi-ai pus pentru ea,
Bucură-te, al Eghinei strălucit veghetor,
Bucură-te, că degrab’ credincioşilor le dai ajutor,
Bucură-te, că pe mulţi din pericole i-ai salvat,
Bucură-te, că pe amăgitorul în prăpastia cea adîncă l-ai aruncat,
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 9-lea

Sfintele tale Moaşte sînt pline de har sfînt şi de miros de bună mireasmă duhovnicească. Mirul ce izvorăşte din ele bine-înmiresmează nu doar Sfînta ta Mănăstire, ci şi întreaga insulă a Eghinei, sfinţindu-i pe aceia care nu încetează a striga către tine: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Izvorîtoare de har şi de bogate daruri cereşti sînt Sfintele tale Moaşte. Prin ele mulţime de bolnavi sînt vindecati şi cei slăbănogi sînt îndreptaţi. De aceea, şi noi, împreună cu dînşii, strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, scăldătoarea vindecărilor,
Bucură-te, dezlegarea suferinţelor,
Bucură-te, cel ce degrabă alergi în ajutor,
Bucură-te, că în vis sau în chip tainic te arăţi tuturor,
Bucură-te, fîntînă ce părintească iubire izvorăşti,
Bucură-te, liman al bucuriei sufleteşti,
Bucură-te, că de îngrozitorul cancer pe mulţi ai vindecat,
Bucură-te, că demonilor rană de mult plîns ai dat,
Bucură-te, cel ce vanitatea înţelepciunii lumeşti ai îngenunchiat,
Bucură-te, că în chip minunat pe credincioşi i-ai ajutat,
Bucură-te, podoabă de mult preţ a Ierarhilor,
Bucură-te, cel ce luminezi mintea neştiutorilor,
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 10-lea

Toţi credincioşii care s-au îndulcit din hrana binefacerilor tale te numesc ajutor şi acoperitor. Căci dintre cei ce te-au chemat cu credinţă, niciunul nu a rămas nemîngîiat de harul tau. De aceea, toţi cu bucurie cîntă: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Vestea minunilor tale, purtătorule de Dumnezeu, s-a răspîndit pretutindeni. Iar tu şi pe cei de departe degrabă i-ai ajutat şi din pericole sau din necazuri i-ai salvat. De aceea, către tine aleargă zicînd:

Bucură-te, că Mare ai fost numit între Părinţi,
Bucură-te, că loc de cinste ai între Sfinţi,
Bucură-te, că la fel cu cei de demult esti lăudat,
Bucură-te, că între Sfinţii Părinţi ai fost încununat,
Bucură-te, triumf al credinţei şi zid de apărare creştinilor,
Bucură-te, izvor al harului, ruşinarea necredincioşilor,
Bucură-te, cel ce ne descoperi slava adevărului,
Bucură-te, cel ce pecetluieşti gura păcătosului,
Bucură-te, bucuria şi puterea credincioşilor,
Bucură-te, sprijinul şi întărirea sufletelor,
Bucură-te, cel prin care Hristos se slăveşte,
Bucură-te, cel prin care diavolul se stîrpeşte,
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 11-lea

Noi, cei izbăviţi sub acoperămîntul tău, Părinte, îţi înălţăm imnuri nenumărate de mulţumire. Căci degrabă ai venit în toate necazurile noastre să ne alungi tristeţea. De aceea, cu ajutorul tău, Îl slăvim pe Hristos strigînd: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Cu flăcările minunilor tale ai ars zelul demonilor şi ai venit cu osîrdie în ajutorul credincioşilor. De suferinţe grele fiind ei cuprinşi, le-ai stins durerea lor şi i-ai vindecat de multime de boli. Pentru aceea, cu evlavie rostesc unele ca acestea:

Bucură-te, vindecătorul bolnavilor,
Bucură-te, spaima demonilor,
Bucură-te, că pe cei chinuiţi de friguri i-ai vindecat,
Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai îndreptat,
Bucură-te, cel ce ai înmulţit apa fîntînii secate,
Bucură-te, că ai binecuvîntat Eghina cu rugăciuni neîncetate,
Bucură-te, că prin tine mila lui Dumnezeu se arată,
Bucură-te, cel ce seceta ai oprit şi ai dat ploaie bogată,
Bucură-te, izvorul harului nesecat,
Bucură-te, stea care pe toţi i-ai luminat,
Bucură-te, cel ce al Mănăstirii iscusit duhovnic te-ai arătat,
Bucură-te, că de la monahii imnuri auzi neîncetat,
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 12-lea

Prin Sfintele tale Moaşte, Părinte, se revarsă cu bogaţie harul Mîngîietorului, care asemenea unui izvor nesecat adapă sufletele chinuite şi vindecă bolile trupeşti ale celor ce strigă neîncetat către Domnul: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Priveşte dintru înălţime şi înspre noi păcătoşii, cînd împreună cu Cetele Îngereşti cînţi imnul Treimii Celei Întreit Sfinte, şi cu milostivirea ta cea mare nu înceta să ne ajuţi pe noi, care cu credinţă strigăm către tine unele ca acestea:

Bucură-te, fiu al Silivriei,
Bucură-te, slava Bisericii,
Bucură-te, mîndria Eghinei,
Bucură-te, păzitorul Eladei,
Bucură-te, chip şi model de cucernic Ierarh,
Bucură-te, pavăză şi scăpare pentru orice monah,
Bucură-te, Luceafărul cel nou al Bisericii,
Bucură-te, darul prin care se întăresc cucernicii,
Bucură-te, cel prin care patimile se curăţesc,
Bucură-te, că prin tine pe Dumnezeu Îl slăvesc,
Bucură-te, apărător neobosit al credincioşilor,
Bucură-te, grabnic mijlocitor către Creator,
Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 13-lea

O, Preabunule Părinte, luminătorul Ortodocşilor, Ierarhule al lui Hristos, Nectarie! Stînd în faţa Tronului lui Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru întoarcerea noastră spre înfierea harului. Căci neîncetat către Mîntuitorul strigăm: Aliluia!

Acest condac se rosteşte de trei ori. Apoi se zice iarăşi Icosul 1 (În lume ai trăit arhiereule a lui Hristos…) şi Condacul 1 (Pe steaua cea nouă şi strălucitoare…) şi se face otpustul.

Adauga comentariu


2 × = 8