Arhiva pentru ‘ACATISTIER’

ACATISTUL SFINŢILOR COSMA ŞI DAMIAN

Publicat de Marius la 14-01-2010

SfCosmaDamian

CONDACUL 1

C

ei aleşi făcători de minuni, răbdătorilor de patimi ai lui Hristos şi doctori prea înţelepţi, care în dar daţi sănătate celor ce sunt în boli, cele de laudă aducem vouă, sprijinitorilor noştri şi ajutătorilor întru necazuri; iar voi, fiind vase alese ale harului vindecaţi rănile noastre cele sufleteşti şi cale trupeşti. Pentru aceasta, slăvind pe Dumnezeu cel minunat întru sfinţii Săi, pe voi cu osârdie vă fericim: Bucuraţi-vă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslăviţilor făcători de minuni!

ICOSUL 1

R

âvnind vieţii celei îngereşti, aţi defăimat cele pământeşti, şi încununându-vă cu nevoinţa muceniei, v-aţi învrednicit să priviţi faţa Domnului puterilor. Deci rugaţi-vă cu sârguinţă pentru noi cei ce alergăm cu sârguinţă către ajutorul vostru şi cele de laudă strigăm vouă:

Bucuraţi-vă, rugători calzi pentru cei ce cinstesc sfântă pomenirea voastră;

Bucuraţi-vă, că voi casa, avuţia şi toate agoniselile părinţilor întru nimic le-aţi socotit;

Bucuraţi-vă, care fără împuţinare vindecaţi pe cei părăsiţi de doctori;

Bucuraţi-vă, cei ce pe cei săraci cu milostenia voastră i-aţi hrănit;

Bucuraţi-vă, cei ce aţi mângâiat pe cei ce sufereau de îndurarea inimii;

Bucuraţi-vă, cei ce prin curăţie şi cu sfinţenie v-aţi asemănat îngerilor;

Bucuraţi-vă, făclii ale luminii celei dumnezeieşti;

Bucuraţi- vă, oameni cereşti şi îngeri pământeşti;

Bucuraţi-vă, că voi creştinilor le sunteţi scăpare neruşinată;

Bucuraţi-vă, cei ce v-aţi smerit toată viaţa voastră chiar până la suflarea cea de pe urmă întru slujire Domnului;

Bbbucuraţi-vă, primitorii cei prea luminaţi ai harului, vase ale Sfântului Duh;

Bucuraţi-vă, grabnici ajutători ai tuturor celor ce vă cheamă pe voi;

Bucuraţi.vă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslăviţi făcători de minuni!

Citeste »

Condac 1

Roabelor celor alese ale Domnului Celui Atotţiitor, Pistis, Elpis şi Agapis şi maicii voastre celei înţelepte, Sofia, cântare de laudă cu înduioşare vă aducem. Iar voi, îndrăzneală către Hristos Dumnezeu având, rugaţi-vă pentru noi de păcate şi necazuri să ne izbăvim şi cu mulţumire vouă să vă cântăm: Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

Icos 1

Îngerii în Ceruri se bucură vieţuirea voastră cea plină de virtuţi văzând, căci în citirea Dumnezeieştilor Scripturi, în osteneli, post, rugăciune şi milostenie o aţi petrecut, de mama voastră fără încetare învăţate fiind, modele vii ale celor trei virtuţi teologice arătându-vă, căci cu numele lor numite aţi fost. Iar noi, de această înţelepciune a mamei voastre şi de cuminţenia voastră desăvârşită mişcaţi fiind, cu evlavie vă grăim:

Bucuraţi-vă, surori cu acelaşi duh, după cele trei virtuţi numite;

Bucuraţi-vă, căci în ascultare de mama voastră cea de Dumnezeu înţelepţită pe treptele desăvârşirii aţi urcat;

Bucuraţi-vă, căci precum trei mlădiţe ale raiului, în Roma cea rău-credincioasă aţi crescut;

Bucură-te, Sofia, ceea ce fiicelor tale numele virtuţilor le-ai dat şi în veşnicie a le împlini le-ai învăţat;

Bucură-te, Pistis, ceea ce prin credinţă pe cele nevăzute, ca pe unele văzute, a le vedea ne ajuţi;

Bucură-te, ceea ce în nestricăciune te-ai îmbrăcat;

Bucură-te, Elpis, ceea ce cu credinţa suferinţele noastre în vâltoarea necazurilor le micşorezi şi pe cele de sus cu dreapta ta ni le arăţi;

Bucură-te, ceea ce Împărăţia Cerurilor ai moştenit;

Bucură-te, Agapis, ceea ce cu dragostea dumnezeiască fericirea vieţii veşnice ne-o descoperi;

Bucură-te, ceea ce cu harul Duhului Sfânt te-ai umbrit;

Bucură-te, Sofia, căci numele tău înseamnă înţelepciune şi cu înţelepciune pe fiicele tale le-ai crescut;

Bucură-te, ceea ce în virtuţile credinţei, nădejdii şi dragostei pe noi ne întăreşti;

Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.

Citeste »

ACATISTUL SOBORULUI SFINŢILOR STAREŢI DE LA OPTINA

Publicat de Marius la 14-01-2010

Condac 1

Celor ce din lumea cea deşartă de Dumnezeu aţi fost aleşi, vouă, o cuvioşilor părinţi de la Optina, care cu evlavie crucea voastră o aţi purtat şi lui Hristos cu credinţă I-aţi urmat, ca unor mijlocitori îndrăzneţi ai noştri înaintea Domnului, rugăciune sinceră acum aducând, cu dragoste vă cântăm:

Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Icos 2

Îngereasca vieţuire monahală cu toată inima căutând, de toate patimile lumeşti v-aţi lepădat, de Dumnezeu înţelepţiţilor părinţi, şi în îmbrăţişarea Tatălui cu dragoste la mânăstirea Optina aţi venit şi pe calea cea strâmtă şi dureroasă până la sfârşitul zilelor voastre aţi umblat, pentru care vă cântăm unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, cei ce la chemarea Domnului cu bucurie aţi alergat.

Bucuraţi-vă, cei ce pe Hristos cu toată dorinţa L-aţi urmat.

Bucuraţi-vă, cei ce crucea voastră pe umeri o aţi luat.

Bucuraţi-vă, căci pe Domnul mai mult decât orice L-aţi iubit.

Bucuraţi-vă, căci pentru Hristos de toate pentru totdeauna v-aţi lepădat.

Bucuraţi-vă, moştenitori fericiţi ai Împărăţiei lui Dumnezeu.

Bucuraţi-vă, cuvioşi părinţi ai Optinei, făclii pline de har ale ocârmuirii duhovniceşti.

Citeste »

Acatistul Sfintilor Români din Închisori

Publicat de Marius la 14-01-2010

Icoana99

TROPARUL GLASUL 1:

Mărturisitorii cei adevăraţi ai lui Hristos cu vitejie au stat împotriva uneltirilor satanei, şi nici prigoana, nici temniţa, nici chinurile, nici lanţurile nu i-au spăimântat, ci cu putere de sus credinţa şi neamul românesc au păzit. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul 1:

Pe mărturisitorii cei aleşi ai lui Hristos, podoaba Bisericii noastre, pe cei ce în temniţă chinuri şi batjocuri au răbdat ostaşii cei adevăraţi ai Domnului care cu puterea Crucii pe slujitorii satanei au ruşinat şi în ceruri se roagă pentru noi, cu dorire să îi lăudăm zicând:

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit !

Icosul 1:

De la icoană şi de la altar aţi pornit, Sfinţilor Mărturisitori, să apăraţi dreapta credinţă şi neamul românesc de urgia ce venea dinspre Răsărit, şi nici prigoana, nici temniţa nu v-au îngrozit, ci cu tărie aţi stat împotriva uneltirilor satanei, pentru care bucurându-ne, vă lăudăm zicând:

Bucuraţi-vă, suflete curat de crin,

Bucuraţi-vă, că pe aceste nu le-a întinat nici un chin.

Bucuraţi-vă, că robia neamului aţi voit a o frânge

Bucuraţi-vă, că pământul ţării l-aţi temeluit cu sânge.

Bucuraţi-vă, că vrăjmaşii lui Hristos v-au prigonit.

Bucuraţi-vă, că vânzătorii de neam v-au lovit

Bucuraţi-vă, că zdrobiţi fiind, iarăşi v-aţi ridicat.

Bucuraţi-vă, că gândul la morţii  voştri putere v-a dat.

Bucuraţi-vă, că viaţa v-a fost rugă şi plâns.

Bucuraţi-vă, că ardere de tot v-aţi adus.

Bucuraţi-vă, că darul Arhanghelului v-a umbrit.

Bucuraţi-vă, căci cu puterea cinstitei Cruci aţi biruit.

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mărturisitori, care în temniţă Golgota neamului românesc aţi suit ! Citeste »

Acatistul Sfîntului Nectarie Taumaturgul

Publicat de Marius la 14-01-2010

9 NOIEMBRIE

SfNectarieTaumaturgul

Condacul 1

Pe steaua cea nouă şi strălucitoare a Ortodoxiei, pe cel ce este al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudam. Căci slăvit fiind de lucrarea Duhului, izvorăşte tămăduiri şi har bogat. Pentru aceea îi strigăm: Bucură-te, Părinte Nectarie!

Icosul 1

În lume ai trăit arhiereule a lui Hristos, Nectarie, dar ducînd viaţă neprihănită, ai fost om purtător al bucuriilor celor cereşti, ca unul care te-ai arătat drept, cuvios, de Dumnezeu inspirat şi în toate dăruit. Pentru aceasta şi de la noi auzi unele ca acestea:

Bucură-te, cel prin care se înalţă cei credincioşi,
Bucură-te, cel prin care sînt risipiţi cei duşmănoşi,
Bucură-te, vas aurit al înţelepciunii,
Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii,
Bucură-te, locaş al sfinţeniei şi al lucrării cereşti,
Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetaţi îngereşti,
Bucură-te, cel care pe deplin sfînt te-ai arătat,
Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat,
Bucură-te, a credinţei răsplată strălucitoare,
Bucură-te, mijlocitor al harului cucernic şi tare,
Bucură-te, cel prin care Biserica se slăveşte,
Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veseleşte,
Bucură-te, Părinte Nectarie! Citeste »

Acatistul Sf. Iona din Kiev

Publicat de Marius la 14-01-2010

ACATISTUL CUVIOSULUI ŞI PURTĂTORULUI DE DUMNEZEU
PĂRINTELUI NOSTRU IONA
ARHIMANDRITUL ŞI FĂCĂTORUL DE MINUNI
AL SFINTEI MÂNĂSTIRI A FĂCĂTOAREI DE VIAŢĂ TREIMI DIN KIEV

CONDAC 1

Alesule plăcut al lui Hristos şi Făcătorule de minuni, cuvioase părinte Iona, cel ce în lume ai strălucit, ca o stea cu lumină dumnezeiască, prin frumuseţea vieţuirii tale şi prin mulţimea facerilor de minuni, cu dragoste în cântări duhovniceşti te lăudăm; iar tu, îndrăzneală către Domnul având, cu rugăciunile tale de toate nenorocirile ne slobozeşte pe noi ca să-ţi cântăm: Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

ICOS 1

Fire îngerească ai avut, părinte cuvioase şi ca unul fără de trup, vieţuire neîntinată pe pământ ai săvârşit, chipul cel minunat al desăvârşirii duhovniceşti nouă lăsându-ni-l ca virtuţile tale să le urmăm şi ţie unele ca acestea să-ţi cântăm:
Bucură-te, floarea cea cu bun miros a bunei creşteri;
Bucură-te, vasul cel ales al lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci pe cele plăcute şi frumoase ale lumii acesteia le-ai dispreţuit;
Bucură-te, căci pe cele cereşti şi nestricăcioase cu ardoare le-ai dorit;
Bucură-te, căci cu voinţă tare voia ta o ai lepădat;
Bucură-te, căci prin tăierea patimilor lui Dumnezeu I-ai făcut pe plac şi te-ai mântuit;
Bucură-te, cuviosul nostru părinte Iona, lauda şi podoaba oraşului Kiev!

Citeste »